banner4.png

Faaschtenzäit 2014

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1.Schrëtt: Beim Härgott sinn – bei him a bei mir ukommen

Wéi gesäit et haut de moien a mir aus?
Wou sinn ech dru mam Härgott? Mat deenen aneren?
Gëtt et eppes firwat ech Merci soe kann? Da soen ech Merci.
Gëtt et eppes wat mer léed deet? Da froen ech ëm Verzeiung.

2.Schrëtt: Gedanke fir den Dag

An enger Geschicht heescht et: Chrëschte sin wéi Gänsen op engem Bauerenhaff. Um siwenten Dag gëtt e grousse Cortège organiséiert. E Gänserich stellt sech op den Zonk a „schnattert“ iwwert d’Wonner vun de Gänsen. Hien erzielt vun de groussen Dote vun hire Viirfahren, déi fréier emol gewot hunn ze fléien. Hie lueft de Schöpfer, deen de Gänse Flilleke ginn huet. Déi aner Gänse si déif geréiert. Mä dat ass och well alles. Engt maache se net déi Gänsen: si fléien net. Nom Cortège gin si schéi brav bäi d’Mëttegiessen. Si fléien net, well d’Kären sin gutt, an den Haff op deem se liewen ass sécher.

Heiansdo kann een an eiser Kierch dee selwechten Androck kréien. Mir Chrëschte gin sonndes an d’Mass, mir héieren d’Texter aus der Bibel, d’Priedegt schwätzt eis un oder och net, mir ginn och nach kommunizéieren, mä dat ass well alles. Vill Leit ginn erëm tselwecht heem wéi se komm sinn, ouni datt sech iergendeppes am Liewen, am Denken, oder och an hinne selwer verännert huet.

Schued. Well d‘Mass ass sécher dee Moment wou mer d’Präsenz vu Jesus Christus ganz staark erfueren kënnen. Et muss ee sech nëmmen drop aloossen, - an dat mat Läif a Séil. Da verännert hien d’Liewen: hie gëtt zur Kraaft aus där eraus mir als Chrëschten „fléien“, d.h. liewen an handelen.

Konkret: Wat bedeit et mir eigentlech an d‘Mass ze goen an d’Kommioun ze empfänken?

3.Schrëtt: Gebied

Ech probéieren haut als Chrëscht „ze fléien“, d.h. ech probéieren als Chrëscht ënnerwee ze sinn, mat allem wat dat bedeit.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1.Schrëtt: Beim Härgott sinn – bei him a bei mir ukommen

Wéi gesäit et haut de moien a mir aus?
Wou sinn ech dru mam Härgott? Mat deenen aneren?
Gëtt et eppes firwat ech Merci soe kann? Da soen ech Merci.
Gëtt et eppes wat mer léed deet? Da froen ech ëm Verzeiung.

2.Schrëtt: Gedanke fir den Dag

Mir feieren haut Karfreideg. Fir vill Leit e ganz normalen Dag. De Mc Donald‘s as haut genau esou voll wéi ëmmer. D’Geschäfter sinn iwwerfëllt mat gestresste Leit déi kuerz virun Ouschteren nach séier hir Kommissioune maachen. Den Owend kann een esou guer op méi wéi ee Karfreideg-Bal goen. Jee, de Sënn vum Karfreideg geet lues awer sécher verluer an eiser Gesellschaft. Villäicht verdränge mer deen Dag och ganz bewosst.

Um Karfreideg geet et nämlech ëm eng existenziell Saach an eisem Liewen. Et geet ëm Leed, ëm Kräiz, ëm den Doud. Alles Saachen, mat deene mir méi wéi eng Kéier am Laf vun de Joere konfrontéiert ginn. Do kënne mer eis nach esou vill dergéint wieren, an nach esou vill verdrängen. Et ass eng Realitéit vun dëser Welt, mat där mir Mënsche versiche musse sënnvoll ëmzegoen, soss riskéiere mer verbattert an onzefridden ze ginn.

De Jesus as net virum Kräiz fortgelaaf. Neen, hien huet säi Kräiz gedroen an ass um Kräiz gestuerwen. An hien huet et fäerdeg bruecht well hie wousst: net den Doud, net d’Kräiz hunn dat lescht Wuert. Mä nom Karfreideg kënnt Ouschteren, d’Operstehung, dat neit Liewen. Mat dëser Hoffnung am Häerz as hien säi Wee vertrauensvoll gang.

Konkret: Wat fir e Kräiz hunn ech momentan ze droen? Kennen ech ee Mënsch, deem et net gudd geet?

3.Schrëtt: Gebied

Ech vertrauen all dat, respektiv all déi Leit dem Härgott haut den Owend bei der Kräizveréierung un.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

1.Schrëtt: Beim Härgott sinn – bei him a bei mir ukommen

Wéi gesäit et haut de moien a mir aus?
Wou sinn ech dru mam Härgott? Mat deenen aneren?
Gëtt et eppes firwat ech Merci soe kann? Da soen ech Merci.
Gëtt et eppes wat mer léed deet? Da froen ech ëm Verzeiung.

2.Schrëtt: Gedanke fir den Dag

„Christus ass vun den Doudegen operstan, hien lieft!“ Dat as d‘Botschaft, déi mer haut den Owend héieren. Ouschteren ass d'Zouso vum Härgott: Du bass zum Liewe beruff, zum éischterlechen Liewen.
An dëst éischterlecht Liewe fänkt do un, wou dat "Ech wëll liewen" a mir méi staark ass, wéi dat "Mir geet et jo dreckeg!". Liewen, éischterlecht Liewen fänkt do un, wou ech d'Welt an d'Mënsche mat de Aa vum Härgott ukucken, aplatz ëmmer nëmmen un hinnen auszesetzen. Liewen, éischterlecht Liewe fänkt do un, wou ech et fäerdeg brengen, mat menge Grenzen méi baarmhäerzeg ëmzegoen an och mat deenen aneren hiren.
Liewen, éischterlecht Liewe fänkt do un, wou ech mech op d'Sich maachen no deene Kräften an deenen Talenter, déi zwar a mir sinn, déi bis elo awer nach net konnten un d'Liicht kommen. "Du hues méi Méiglechkeeten wéi s Du mengs; ganz ofgesi vun all deene Méiglechkeeten, déi Gott mat Dir huet." - e Satz op enger Kaart, e Satz fir Ouschteren.
Wien esou lieft, deen huet eppes vun Ouschtere verstanen. Lassgoen, d'Liewe woen an drop vertrauen: Mir kommen un. Mir kommen um Ziel un, well Gott gehandelt huet. "D'Graf ass eidel!"
Konkret: Wat bedeit Ouschteren eigentlech fir mech a fir mäi Liewen?

3.Schrëtt: Gebied

„Gott, du ewiges Licht, schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast: Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird licht, was tot war, steht auf zum Leben, und alles wird wieder hell in dem, der der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.“ (Gebied aus der Ouschternuecht)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Weider liesen: Porblat 02/2014 - Faaschtenzäit fir Kanner